Jakub Krauthofer-Krotowski

Jakub Krauthofer-Krotowski (1806-1852). Działacz patriotyczny, adwokat, poseł na sejm pruski. Pochodził z ubogiej rodziny. Z praktyką prawniczą zetknął się jako chłopiec, kiedy zmuszony był wykonywać czynności techniczno-kancelaryjne w jednej  z kancelarii adwokackich w Poznaniu. Po studiach w Berlinie wrócił do Poznania, gdzie otworzył kancelarię adwokacką. Oprócz działalności zawodowej zajął się publicystyką. Był inicjatorem  zebrań o charakterze  popularno-naukowym. Czynił starania o wprowadzenie języka polskiego w sadownictwie. W czasie Wiosny Ludów w Wielkopolsce wybrany został do Komitetu Narodowego. Jako dowód polskości w 1848 r. przybrał do swego niemieckiego nazwiska człon "Krotowski". Po upadku powstania został oskarżony o zdradę stanu, przy czym sąd wydał wyrok uniewinniający. Następnie prokuratura pruska w Poznaniu wystapiła do Sądu Honorowego Adwokatów z wnioskiem o odsunięcie Krotowskiego od wszelkich czynności urzędowych z racji jego nielojalności wobec państwa pruskiego. Sąd Honorowy oddalił wniosek pruskiej prokuratury, co też potwierdził Tajny Wyższy Trybunał w Berlinie w 1850 r. Za zasługi dla polskości w 1849 r. został wybrany posłem  do sejmu pruskiego, gdzie podjął próbę walki m.in. o równe prawa dla wszystkich posłów Koła Polskiego. W połowie 1850 r. złożył mandat poselski.

Ozdoba